ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:
- Συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων της φόρμας και επισύναψη των απαραίτητων αρχείων που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί.
- Έλεγχος των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητά τους.
- Παρακαλείται ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας καθώς και κατά την επισύναψη των ορθών αρχείων.
- Σε περίπτωση συμπλήρωσης ή επισύναψης λάθος στοιχείων - αρχείων και υποβολής της φόρμας δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης.
- Μετά την υποβολή της φόρμας δίνεται από το σύστημα ένας συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση ανάγκης παροχής διευκρινίσεων.

Προσωπικά Στοιχεία

Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή

Μη έγκυρη εισαγωγή
Invalid Input
Μη έγκυρη εισαγωγή
Το πεδίο πρέπει να είναι μοναδικό, με 9 ψηφία.
Invalid Input
Invalid Input
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Η εισαγωγή πρέπει να έχει 25 ψηφία
Invalid Input

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Η εισαγωγή πρέπει να έχει 5 ψηφία χωρίς γράμματα
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή
Μη έγκυρη εισαγωγή

Κριτήριο επιλογής

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι να είστε εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο υποβολής της παρούσας αίτησης υποψηφιότητας.
Παρακαλώ επισυνάψτε τη βεβαίωση εργοδότη από την οποία προκύπτει η παρούσα εργασιακή σας κατάσταση, στην οποία να αναφέρεται το διάστημα απασχόλησης σας.
Προσοχή! Τυχόν λάθος αρχείο σας αποκλείει από όλη τη διαδικασία.
Invalid Input
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Κριτήρια Μοριοδότησης

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Υποχρεωτικό πεδίο
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Σε περίπτωση που ο ανώτερος τίτλος πτυχίου σας δεν αποδεικνύει τη συνάφεια παρακαλώ ανεβάστε τον αντίστοιχο σχετικό τίτλο (π.χ. Πτυχίο Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό κτλ.)
Invalid Input
Μ6. Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος ωφελουμένου για το πρόγραμμα κατάρτισης
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης

Επιλέξτε την Περιφέρεια & την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Κατάρτισης
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
1. Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες).
2. Τεχνικός προγραμματισμού smart buildings (BIM).
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
 2. Γνωρίζω ότι: α) η υποβληθείσα αίτηση, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά
  που αποδεικνύουν τις δηλωθείσες στην παρούσα αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις
  ένταξης θα οδηγεί στην απόρριψη της αίτησής μου από τους προσωρινούς πίνακες
  ένταξης και κατάταξης, β)τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση και δεν
  τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων δε θα λαμβάνονται
  υπόψη κατά την τελική βαθμολόγηση.
 3. Ενημερώθηκα ότι η επεξεργασία όλων των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα
  γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή μου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο
  των κατασκευών και των υλικών» με κωδικό ΟΠΣ 5002945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναλαμβάνει
  την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα
  ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, ή
  την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο.
  Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει
  την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΔΜΕΔΕ υποχρεούται
  και εφαρμόζει πλήρως του όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την
  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) καθώς και την Ελληνική
  Νομοθεσία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την
  τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της
  παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
Invalid Input

Invalid Input